VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

projektu Eliška cestovatelka pro prodej knih, eknih a služeb prostřednictvím internetu


1. Obecná ustanovení


1.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Jana Tlapák Navrátilová, Prvního pluku 206/7, 18600 Praha 8, IC: 63268914, e-mail: eliska@eliskacestovatelka.cz uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také "zákazník" či "účastník").

1.3
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4
Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který objednává v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5
Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.eliskacestovatelka.cz.

Zpět na obsah


2. Objednávka

2.1
Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena (včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH), je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2
Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně (včetně uvedení daní a poplatků), způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3
Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko "Odeslat ". Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5
Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7
Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal, a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8
Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9
Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online produktů (např. eknih) je třeba z jeho strany splnit technické požadavky - vlastnit odpovídající zařízení (u eknih čtečku), nebo aktualizovaný software. V případě použití neadekvátního zařízení, nebo neaktualizovaného softwaru (internetového prohlížeče) může dojít k omezení funkčnosti zakoupených online produktů.

Zpět na obsah


3. Cena / Platební podmínky


3.1
Cena zboží, online produktů a služeb (včetně informace o tom, je-li cena s DPH, nebo bez DPH) je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2
Zákazník je povinen společně s cenou zaplatit i náklady spojené s balením a dodáním zboží. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, pokud je prodávajícím účtována.

3.3
Prodávající vystaví zákazníkům ke všem platbám daňový doklad (fakturu), který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.4
Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.5
Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti Global Payment Europe (GP webpay), která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Global Payment Europe. Platit je možné:

  • online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
  • rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

3.6
Platba je jednorázová. Splátkový prodej není možný.

3.7
Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8
Kupní cena je splatná ihned on-line, platební kartou, nebo rychlým bankovním převodem. Závazek zákazníka, uhradit cenu za produkt/zboží či službu, je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Zpět na obsah


4. Dodací podmínky


4.1
U online produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů, nebo samotného produktu prodejcem na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2
Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny zpravidla neprodleně, nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3
V případě knih a jiných hmotných produktů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy cestou, kterou si zvolil zákazník v prodejním formuláři v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

Zpět na obsah


5. Zabezpeční a ochrana autorských práv


5.1
Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

Zpět na obsah


6. Odstoupení od smlouvy


6.1
Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, zavazuje se dodržet níže uvedené podmínky:

  • nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží odešle prodávajícímu projev vůle o odstoupení od smlouvy;
  • formulář kupující odešle e-mailem na adresu: eliska@eliskacestovatelka.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu;
  • hmotné produkty (např. knihy, CD, DVD apod.) kupující doručí zpět na vlastní náklady na adresu provozovatele projektu Eliška cestovatelka (Jana Tlapák Navrátilová, Prvního pluku 206/7, 186000 Praha 8), a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy;
  • produkty, které bude kupující odesílat v rámci tohoto odstoupení, by měl vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi.
  • Kupující zásadně NEBUDE posílat zboží na dobírku.

6.3
Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze (mimo jiné ) odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal.

6.4
Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči a u smluv o poskytování služeb.

6.5
Peníze za produkt/zboží budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží, nebo než prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

6.6
V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

Zpět na obsah


7. Reklamace / Vadné plnění


7.1
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2
Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3
Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4
Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese: eliska@eliskacestovatelka.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5
Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7
Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit.

Zpět na obsah


8. Ochrana osobních údajů


8.1
Prodávající plně respektuje důvěrný charakter osobních dat, která kupující vyplňuje do objednávky a poskytuje provozovateli projektu Eliška cestovatelka. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Slouží k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícími, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

8.2
Osobní údaje kupujícího uvedené v nákupním formuláři jsou na základě evropské směrnice PSD 2 sdíleny s vydavatelem platební karty za účelem možné výjimky TRA, která umožní jednodušší nákupní proces. K tomuto přenosu údajů dochází s ohledem na oprávněný zájem prodávajícího na zpracování transakce.

8.3
Podrobné informace o tom, jak provozovatel projektu Eliška cestovatelka zpracovává a chrání osobní údaje, jsou k dispozici na stránce Pravidla ochrany soukromí.

Zpět na obsah


9. Slevové poukazy


9.1
Slevové poukazy jsou vystaveny buď na konkrétní produkt, nebo libovolný produkt projektu Eliška cestovatelka.

9.2
Platnost každého slevového poukazu je omezená a datum platnosti je na každém poukazu zřetelně vyznačeno. Informaci o termínu platnosti současně dostává příjemce poukazu e-mailem spolu s poukazem.

9.3
Držitel poukazu uplatní svůj nárok na využití slevy kdykoli během doby platnosti poukazu označením příslušného políčka objednávkového formuláře.

9.4
Pro uznání slevy je nezbytné, aby držitel slevového poukazu uvedl do objednávky stejnou e-mailovou adresu, na jakou mu byl doručen slevový poukaz.

9.5
V případě, že držitel slevového poukazu řádně uplatní svůj nárok na slevu, a přesto se mu sleva neobjeví na daňovém dokladu, je nezbytné kontaktovat klientskou podporu na e-mailu: eliska@eliskacestovatelka.cz. Takto podaný podnět v nejkratší možné době prověříme.

9.6
Na každou objednávku je možné využít pouze jeden slevový poukaz. Není tedy možné sloučit několik poukazů do jedné objednávky za účelem dosažení vyšší slevy.

9.7
Slevový poukaz není možné uplatnit zpětně na již odeslanou objednávku.

Zpět na obsah


10. Závěrečná ustanovení


10.1
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.

10.2
Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající. Stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese: eliska@eliskacestovatelka.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.

10.3
Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.4
Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

10.5
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.6
Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

10.7
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

10.8
Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. prosince 2019. V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Zpět na obsah