ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

projekt Eliška cestovatelka

Vážím si vaší důvěry, když mi svěřujete své osobní údaje. Ujišťuju vás, že jsou naprosto v bezpečí.

Podle Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vás na téhle stránce chci informovat a vašich právech a zásadách zpracování a ochrany vašich údajů.


Správce osobních údajů

Správcem je Jana Tlapák Navrátilová, Prvního pluku 206/7, 180 00 Praha 8, IC: 63268914.

Provozujeme webové stránky www.eliskacestovatelka.cz.

Jako správce vašich osobních údajů určujeme, jak budou zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. V případě potřeby také vybíráme externí zpracovatele, kteří se na zpracování budou podílet.

Jestliže nám zákon neukládá delší dobu, zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecích lhůt. Výjimkou jsou konkrétní situace, kdy vás na to upozorníme předem.

Kontaktní údaje

Po dobu zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mail: eliska@eliskacestovatelka.cz. Naši reakci očekávejte obvykle do 24 hodin.

Prohlášení správce

 • Ujišťujeme vás, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou (zejm. zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR).
 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat výhradně z platného právního důvodu (především z oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti, na základě vámi uděleného souhlasu).
 • Svou informační povinnost vyplývající z článku 13) GDPR naplňujeme ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 • Budeme vás kdykoli podporovat a napomáhat vám při uplatňování a plnění vašich práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme výhradně osobní údaje, které nám vy sami svěříte, pro naplnění těchto účelů:

A/ Poskytování služeb a plnění smlouvy

Jedná se o tyto vaše osobní údaje: fakturační údaje, e-mail, číslo vašeho telefonu, ev. korespondenční adresu. Tyto údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy, která mezi námi a vámi vznikne - k dodání objednaných produktů..

B/ Účetnictví

Jakožto dodavatelé musíme plnit zákonné povinnosti při vystavování a evidenci daňových dokladů. Z tohoto důvodu musíme zpracovávat a evidovat vaše fakturační údaje.

C/ Marketing, zasílání informačních newsletterů

Pro účely přímého marketingu a zasílání personalizovaných obchodních sdělení využíváme váš e-mail, jméno, pohlaví a informace o vašich reakcích na naše e-mailové zprávy - kdy je obvykle otevíráte a na které odkazy klikáte.

Jestliže ještě nejste naším zákazníkem, na novinky vás budeme upozorňovat výhradně na základě vašeho souhlasu a to po dobu 5 let od jeho udělení.

Pokud už naším zákazníkem jste, z oprávněného zájmu důvodně předpokládáme, že máte o novinky od nás zájem a to opět po dobu 5 let od vaší poslední objednávky.

D/ Zprostředkované produkty třetích stran

Rádi vám doporučíme kvalitní produkty tematicky související s obsahem projektu Eliška cestovatelka a to jak od externích partnerů našeho projektu, tak i od dalších autorů. Ve všech těchto případech můžete svůj souhlas se zasíláním takových sdělení odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu obsaženého v každém našem odeslaném e-mailu.

E/ Fotografie, audio a video materiál

Budeme-li na některých našich veřejných akcích (např. autorské čtení, prezentace nových cestovních deníků apod.) pořizovat obrazový, nebo zvukový záznam, můžeme ho využít k další propagaci našich aktivit, a to zejména na námi provozovaných internetových stránkách, nebo profilech projektu Eliška cestovatelka na sociálních sítích. Žádné identifikační údaje v těchto materiálech neuvádíme. Výjimkou jsou případy, kdy máme k takovému uvedení souhlas a jedná se o poskytnutou referenci.

Pokud na audio a video záznamech nechcete být, informujte nás o tom prostřednictvím našich kontaktů ještě před pořádáním takové akce. Přizpůsobíme se vám.

Cookies

Naší upřímnou snahou je poskytovat vám co nejlepší, personalizované služby zbavené obsahu, který vás nezajímá. Využití cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek proto považujeme za svůj oprávněný zájem správce.

Konkrétně - při procházení našich webových stránek evidujeme vaši IP adresu, za jaké stránky přicházíte a jak dlouho se na které stránce zdržíte.

Budeme-li chtít cookies využít pro správné zacílení reklamy, vždy si k tomu předem vyžádáme váš souhlas.

Důležité! Naše webové stránky si můžete prohlížet i v režimu bez využití cookies, které můžete ve svém internetovém prohlížeči zakázat. V takovém případě žádné osobní údaje o vašich aktivitách na našich webových stránkách sbírat nebudeme.


Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme pomocí moderních technologií a přijali jsme (a udržujeme) veškerá aktuálně známá technická a organizační opatření zamezující zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům má přístup velmi omezený okruh osob (naši zaměstnanci, nebo spolupracovníci). Všichni jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění zpracovatelských operací využíváme služby a aplikace zpracovatelů, kteří se na takové zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Konkrétně se jedná o:

 • SmartSelling - skupina aplikací pro on-line komunikaci, správu webů, e-shopů a fakturaci
 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics
 • Pohoda - účetní software

Jestliže se v budoucnu rozhodneme pro zkvalitnění našich služeb využít další aplikace či další zpracovatele, budeme i u nich klást nejvyšší nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v Evropské unii, mimo EU pak výhradně v zemích, které zajišťují srovnatelnou úroveň ochrany odpovídající rozhodnutí Evropské komise.


Vaše práva vyplývající z ochrany osobních údajů

Máte právo na informace

 • Toto vaše právo plníme touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům

 • Kdykoli nás můžete vyzvat a my vám ve lhůtě 30 dní poskytneme informaci, jaké vaše osobní údaje a proč zpracováváme.

Máte právo doplnit/změnit vaše osobní údaje

 • Jestliže se u vás cokoli změní, nebo pokud zjistíte, že vaše osobní údaje už nejsou aktuální (např. změna příjmení), obraťte se na nás. Rádi všechno obratem uvedeme do souladu se skutečností.

Máte právo na omezení zpracování

 • Tohoto práva můžete využít kdykoli se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, nebo nepřesně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo jste vznesli námitku proti zpracování. I v tomto případě očekávejte naši reakci obratem (obvykle do 24 hodin).

Máte právo omezit rozsah zpracovávaných osobních údajů, nebo omezit účel pro jejich zpracování

 • Typickým příkladem uplatnění tohoto práva je odhlášení ze zasílání našich e-mailových novinek (newsletteru), kterým omezíte účel zpracování vašich osobních údajů pro zasílání našich obchodních sdělení.

Máte právo na vymazání (zapomenutí) vašich osobních údajů

 • Budete-li si to přát, vymažeme všechny vaše osobní údaje ze všech systémů našich dílčích zpracovatelů a datových záloh. Na provedení výmazu všech vašich osobních údajů máme lhůtu 30 dní.
 • Jestliže jsme vázáni zákonnou povinností, musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V takovém případě smažeme všechny vaše osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
 • O ukončení výmazu vašich osobních údajů ze všech námi používaných systémů vás budeme informovat e-mailem.

Máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů

 • Budete-li mít dojem, že s vašimi osobními údaji zacházíme v rozporu se zákonem, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • V takovém případě nicméně uvítáme, pokud se nejprve se svým podezřením obrátíte na nás a dáte nám příležitost naše eventuální pochybení napravit, nebo náš postup vysvětlit.


Pro využití kteréhokoli z vašich výše uvedených práv nás kontaktujte na e-mailu: eliska@eliskacestovatelka.cz.


Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Jste-li náš zákazník, zasíláme vám e-mailové novinky, texty, on-line produkty, nebo jiné služby na základě našeho oprávněného zájmu.

Vám, kteří naším zákazníkem nejste, posíláme naše informace výhradně po vašem předchozím souhlasu.

V obou případech ale máte možnost kdykoli a bez jakýchkoli nároků z naší strany ukončit odběr našich e-mailů a to prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je obsažen v každém naše zaslaném e-mailu (obvykle hned v úvodu).

Mlčenlivost

Všichni spolupracovníci projektu Eliška cestovatelka, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení závazkových vztahů s projektem Eliška cestovatelka. 

Vaše osobní údaje nepředáme bez vašeho souhlasu žádné jiné třetí straně.

Platnost

Tyto zásady projektu Eliška cestovatelka pro zpracování osobních údajů platí od 1.1.2021.